Postup pri budovaní fotovoltaickej elektrárne1.) Požiadajte nás o bezplatnú úvodnú cenovú ponuku.
2.) Spätne Vám HPOWER zašle vypracovanú ekonomicko technickú cenovú ponuku a navrhneme Vám možnosti financovania( Pomoc pri vybavovaní úveru...)a iné poradenstvo ohlade FVE.
3.)Čo najktatšom možnom čase podáme žiadost o pripojenie do distribučnej siete. Ak sa rozhodnete pre realizáciu s našou spolocnostou, HPOWER spolahlivo a bez starostí vybaví všetko za vás. (od Vás budeme len potrebnú súčinnosť v priebehu celého procesu (podpisy, doloženie potrebných dokumentov...).
4.) Záväzná objednávka, vypracovanie projektovej dokumentácie, energetický posudok, statický posudok...
5.) Výstavba solárnej elektrárne. (Samotná montáž FVE na rodinných domoch trvá 3-4 dni)Následne revízia elektro-zariadenia...
6.)Pripojenie k distribučnej sieti(uzatvorenie zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy), uvedenie FVE do bežnej prevádzky a požiadanie ÚRSO o vydanie povolenia na podnikanie v energetike.
7.) Monitoring a správa solárnej elektrárne,záručný a pozáručný servis po celú dobu prevádzky...


Aký zvolit typ výkupu (Priamy predaj / Zelený bonus)
Výkupná cena elektriny dodávanej do distribučnej siete zo slnečnej energie podla Výnosu ÚRSO (Úradu pre reguláciu sieťových odvetví) pre rok 2012:
- zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 100 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom
194,54 eura/MWh
Priamy predaj - je predaj celej vyrobenéj elektrickéj energie do siete.
1.-Pre priamy predaj je potrebné vytvorit nové odberné miesto, ciže treba vytvorit kompletne novú elektroinštalácie od panelov až ku hlavnému domovnému rozvádzaču.
2.- uzatvorit s distribučnou spoločnostou novú zmluvu a získat nové zákaznícke číslo. Pri zriadovaní je nutné počítat s poplatkom za pripojenie.
Financná podpora štátu?
Pri priamom predaji je cena fixovaná na 15 rokov. Od 1. 9. 2009, je zákon, ktorý garantuje fixáciu výhodnej výkupnej ceny fotovolticky vyrobenej elektrickej energie na 15 rokov, pričom výkupnú cenu stanovil Úrad pre reguláciu sietových odvetví ÚRSO pre rok 2012 na 0,19454 € za kWh.

Zelený bonus - doplatok
V prípade Zeleného bonusu vyrobenú energiu z FVE sami spotrebovávate, to je aj pôvodný zmysel týchto inštalácií (vyrábat sám pre vlastnú spotrebu a byť nezávislý na dodávateľoch). A všetky nespotrebované prebytky elektrickej energie predávate do distribučnej siete. Pre zelený bonus sa nové odberné miesto nevytvára. Za všetkú vyrobenú elektrinu je hradený doplatok tzv. zelený bonus, ktorý je stanovený energetickým regulačným úradom (URSO ). Množstvo celkovej vyrobenej elektriny je merané elektromerom, ktorý je umiestnený medzi výrobcom elektriny a prevádzkovatelom DS. Používa sa tzv. štvorkvadrantný priebehový elektromer, ktorý meria odobranú a aj dodanoú elektrinu samostatne. Tento elektromer musí byť trvale prístupný z verejného priestranstva.


Do stavby fotovoltickej elektárne musíte investovat vlastné prostriedky, vyrobenú energiu však budete predávat do siete drahšie, než ju kupujete, pričom rozdiel je naozaj významný. (Elektrickú energiu bežne kupujeme za 13 až 14 centov (3,90 až 4,20 Sk) za kWh a predávať ju budeme za 0,19454 eura/kWh . Nejde však o finančnú podporu zo štátneho rozpočtu, štát len vytvára podmienky na výhodnejšie využívanie slnečnej energie. Rozdiel medzi bežnou trhovou cenou elektrickej energie a výkupnou cenou energie vyrobenej vo FVE zaplatí distribučná siet, ktorá energiu odoberie (Západoslovenská, Stredoslovenská alebo Východoslovenská energetika). Distribútor potom vytvorí takzvaný energetický mix, ktorý dodáva spotrebitelom a ktorého cena je zložená z cien energií vyrobených v rôznych typoch elektrární.

Obsah zákona o podpore OZE

Zákon č. 309/2009 Z. z. predstavuje veľmi komplexný a obsiahly právny predpis (obsahuje 6 článkov, 21 paragrafov a 1 prílohu), preto je vhodné podrobne sa oboznámit s jeho jednotlivými ustanoveniami. Prinášame základný prehľad a uvádzame niektoré vybrané ustanovenia v skrátenej podobe.
Spôsob podpory a podmienky podpory slnečných elektrární

§ 3 Spôsob podpory a podmienky podpory
(1) Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa zabezpečuje
a) prednostným 1. pripojením zariadenia na výrobu elektriny1) do regionálnej distribučnej sústavy,4) 2. prístupom do sústavy,5) 3. prenosom elektriny, distribúciou elektriny a dodávkou elektriny,6)
b) odberom elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie výrobcu elektriny pripojené priamo alebo prostredníctvom miestnej distribučnej sústavy7) za cenu elektriny na straty,
c) doplatkom, d) prevzatím zodpovednosti za odchýlku8) prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy. (2) Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny bez ohľadu na ich výkon. (3) Podpora podľa odseku 1 písm. b) a c) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny a) s celkovým inštalovaným výkonom do 125 MW, b) s celkovým inštalovaným výkonom do 200 MW, ak je elektrina vyrábaná vysoko účinnou kombinovanou výrobou a energetický podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 20 %. (4) Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa vzťahuje na a) všetku elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 10 MW vrátane, b) všetku elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 10MWvrátane, c) elektrinu zodpovedajúcu pomernému množstvu celkovej vyrobenej elektriny v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 10MW, pričom pomer sa počíta ako podiel 10 MW k celkovému inštalovanému výkonu,
d) celú výrobu elektriny v zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj veternú energiu s celkovým inštalovaným výkonom do 15 MW vrátane,
e) elektrinu zodpovedajúcu pomernému množstvu celkovej vyrobenej elektriny v zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj veternú energiu s celkovým inštalovaným výkonom nad 15 MW, pričom pomer sa počíta ako podiel 15 MW k celkovému inštalovanému výkonu,
f) všetku elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW, ak podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40%z využiteľného tepla,
Výrobca elektriny z OZE alebo vysokoúcinnou KVET má právo na odber za cenu elektriny na straty a na doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi cenou elektriny a cenou elektriny na straty za predpokladu, že pôjde o zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom (pre fotovoltiku do 100 kW).
Podpora doplatkom sa vztahuje na:

Legislatíva:
Zákony

Zákon o energetike -- 656/2004 Z. z. (doc)

Zákon o regulacii sieťových odvetví.doc

Smernice EU
Smernica 2001/77/ES o podpore elektriny vyrábanej z OZE
Smernica 2003/30/ES o podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave
Materiály schválené vládou

Správa o pokroku vo využívaní OZE
Koncepcia využívania OZE
Koncepcia využitia poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely


Práva a povinnosti výrobcu elektriny
Práva a povinnosti výrobcu elektriny sú upravené v ustanoveniach § 4. Základnou podmienkou na uplatnenie práva na odber a na doplatok je podla zákona predloženie potvrdenia o pôvode vyrobenej elektriny z OZE vydané na nasledujúci kalendárny rok, resp. potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysokoúcinnou KVET vydané za predchádzajúci rok prevádzkovatelovi regionálnej distribucnej sústavy. Potvrdenie vydá ÚRSO na žiadost výrobcu elektriny. Ten je tiež povinný oznámit prevádzkovatelovi regionálnej distribucnej sústavy, s ktorým má uzavretú zmluvu o dodávke elektriny, predpokladanú charakteristiku svojej dodávky v termínoch uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovatela regionálnej distribucnej sústavy, ak je celkový inštalovaný výkon zariadenia väcší ako 1 MW, a oznámit ÚRSO a prevádzkovatelovi regionálnej distribucnej sústavy uplatnenie podpory podla § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona, vrátane predpokladaného množstva dodanej elektriny, a to vždy k 15. augustu na nasledujúci kalendárny rok. Pri zariadeniach výrobcu elektriny uvedených do prevádzky po 15. auguste je výrobca elektriny povinný informovat prevádzkovatela regionálnej distribucnej sústavy o využití práva podla § 4 ods. 1 najneskôr 30 dní pred uvedením zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky.
Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatní podporu podla § 3 ods. 1 písm. b) alebo c) zákona a vyrába elektrinu z OZE spoločne s elektrinou z neobnoviteľných zdrojov energie, je povinný zabezpečiť samostatné meranie vyrobenej elektriny z OZE alebo výpočet vyrobeného množstva elektriny z OZE. Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatní podporu podla § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona a vyrába elektrinu spoločným spalovaním biomasy a neobnovitelného zdroja energie, je povinný evidovat a oznamovat ÚRSO skutočné nadobudnuté množstvo biomasy a jej kvalitu, ako aj jej skutočné využitie na účely výroby elektriny.