Ponuka pre podnikateľov


Využiťe skvelú príležitosť a znížťe výdavky za elektrickoú energiu vašej firmy, alebo investujte do rýchlo sa rozvýjajúceho trhu výroby elektrickéj energie z obnoviteľných zdrojov.


SOLÁRNE ELEKTRÁRNE NA STRECHE


Využiťe štátnu podporu pre OZE a umiestnite si vlastú fotovoltickú elektráreň na voľnú plochu na streche vašej firmy.

STREŠNÉ INŠTALÁCIE SOLÁRNYCH PANELOV

Ponúkame Inštalácie na stechy administr. budov Využiťe voľný priestor pre zníženie vašich účtov za elektrickú energii.


Fotovoltaické elektrárne formou dodávky na kľúč.

Elektrárňu Vám postavíme na základě zmluvy, v ktorej budeme garantovať konečnú cenu. V priebehu realizácie nevzniknú žiadne iné náklady a zmluvná cena bude konečná a nemenná.
Do rozsahu prác pri realizácii na klúč patrí:
-vyhodnotenie vhodnosti lokality
-navrhnutie velikosťi a umiestnenia elektrárňe
-zpracovanie projektovej dokumentácie
-vybavenie všetkých žiadostí povolení
-dodávka, montáž a revízia
-spustenie do prevádzky

Zákon o podpore OZE

Legislatíva:
Zákon č. 251/2012 § 4 ods. ( 4 ) Podľa tohto zákona, ak sa vzdáte doplatku jedná sa o malý zdroj a vaša výroba nesmie prekročiť 1,5 násobok odobratej elektriny v predchádzajúcom roku.
STN EN 50438:2008 Podľa uvedenej normy sa Slovensko pripojilo k iniciatíve EÚ (oznám a pripoj) a povolilo prístup mikrogenerátorov cez vnútornú sieť do verejnej siete. (Česká republika to odmietla). Norma hovorí o tom, že do jednej fázy je možné pripojiť zdroj s menovitým fázovým prúdom do 16A vrátane na fázu, čo je max. cca 3,5 kW (14 ks 250 W fotovoltaických panelov). Keďže systém LOGITEX je pripojený na jednu fázu, nesmie byť hodnota 3,5 kW zdroja prekročená! ( napr. 2 kW do bojlera a 1,5 kW len na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu ) Je však potrebné dodržať bezpečnostné požiadavky distribučných spoločností elektriny, ktoré požadujú, aby meniče vyhovovali limitom prepätia, podpätia , mechanickému odpojeniu meniča pri strate napätia v sieti a pod. Všetky kvalitné a certifikované malé meniče spĺňajú uvedené požiadavky. Je potrebné umožniť servisným pracovníkom distribučnej spoločnosti prístup k meniču, aby overili uvedené parametre. ( pozri čestné prehlásenie na konci tohto materiálu ) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 14.1.2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou. Pre prevádzkovanie malého zdroja platia: § 10 ods. ( 11 ) § 11 ods. ( 16 ) § 12 ods. ( 2 ) a ( 7 ) Novela zákona č. 309/2009 § 4a
Postup pri pripojení malého zdroja do 10 kW po 01. 01. 2014
Písomne alebo elektronicky oznámte príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy váš zámer - vybudovanie malého zdroja. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vám do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia zašle stanovisko o rezervovaní kapacity. Vzor žiadosti zverejní prevádzkovateľ distribučnej siete na svojej webovej stránke. V prípade súhlasného stanoviska k rezervovanej kapacite si dajte do 6 mesiacov nainštalovať malý zdroj certifikovanou osobou. Vzor certifikátu TU. Po inštalácií oznámte prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na území ktorého je malý zdroj inštalovaný, najneskôr dva dni vopred, termín uvedenia malého zdroja do prevádzky. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy do 5 pracovných dní po doručení oznámenia o pripojení malého zdroja, zabezpečí bezplatnú montáž určeného meradla (elektromera), ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečí bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sieti. Súčasťou oznámenia je: - kladné stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja, - vyhlásenie o zhode na striedač alebo generátor, - potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja certifikovanou firmou. Do 10 dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, oznámte prevádzkovateľovi distribučnej sústavy uvedenie malého zdroja do prevádzky, ktoré obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby, dátum inštalácie a opis malého zdroja. Ak si nesplníte túto povinnosť, prevádzkovateľ distribučnej spoločnosti vás môže odpojiť. Po splnení bodov 1-6 sa stávate výrobcom elektriny z malého zdroja a vami vyrobenú, ale nespotrebovanú elektrinu, dodávate prevádzkovateľovi distribučnej sústavy zdarma. Na druhej strane, za pripojenie, montáž určeného meradla a rozpínacieho zariadenia nezaplatíte prevádzkovateľovi distribučnej spoločnosti nič.